Datos

Một hệ thống đăng ký chất lượng hoặc nghiên cứu.

Môi trường tập trung và bảo mật cao.

Stenberg IT là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi sử dụng Datos, một hệ thống quản lý dữ liệu chăm sóc sức khỏe. Datos hoạt động hiệu quả đối với các đăng ký chất lượng, nghiên cứu hoặc các hình thức đăng ký khác yêu cầu xử lý an toàn cho người dùng trong các tổ chức khác nhau.

Tò mò về dữ liệu sức khỏe mà iPhone có thể thu thập? Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cho bạn biết cách bạn có thể sử dụng dữ liệu đó trong sổ đăng ký chất lượng mới hoặc hiện có của mình.

Stenberg IT
Nyens Väg 12
432 53 Varberg
Điện thoại 010-2067076
 
Version 2.2.2